VIEŠOJI  ĮSTAIGA  „ŠVIESOKAITA“

Įm.k.125450878, Lvovo g.38A-221, LT-09307, Vilnius

PRIVATUMO POLITIKA

1Bendrosios nuostatos

1.1. Siekdama užtikrinti asmens duomenų apsaugos reikalavimus pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą nuo 2018.05.25, VŠĮ „Šviesokaita“ (toliau įstaiga) įsipareigoja gerbti ir saugoti klientų (kursų lankytojų ir paslaugų pirkėjų) bei darbuotojų privatumą, užtikrinti jų asmens duomenų apsaugą ir duomenų subjektų teises.
1.2. Šioje privatumo politikoje pateikiame asmens duomenų rinkimo, tvarkymo, saugojimo principus ir tvarką.
1.3. Suteikdami įstaigai savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios privatumo politikos nuostatomis, išskyrus tuos duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo.
1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės ES Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų, galiojančių nuo 2018.05.25, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nurodymais Lietuvoje.

2Pagrindinės sąvokos

2.1. Asmens duomenys –asmens duomenys– bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
2.2. Duomenų subjektas – fizinis asmuo – įstaigos klientas bei darbuotojas, kurio asmens duomenys yra renkami.
2.3. Duomenų subjekto sutikimas – laisva valia duotas duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
2.4. Duomenų tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija (rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas, išgavimas, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, sugretinimas arba sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
2.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
2.6. Duomenų valdytojas – Viešoji įstaiga „Šviesokaita“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta įstaiga, kodas 125450878 , registruota buveinė Lvovo g. 38A, LT-09307, Vilnius, Lietuvos Respublika. Įstaigos duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2.7. Tiesioginė arba netiesioginė rinkodara – veikla skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų arba pardavimo strategijos organizavimas ir vykdymas t.y. priemonių sistema, apimanti prekės ar paslaugos kelią nuo jos idėjos iki vartotojo bei pardavimo skatinimo veiksmų sumanymas ir vykdymas.

3Kokius Jūsų asmeninius duomenis renkame?

3.1. Įstaiga renka ir tvarko tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir užsakydami paslaugas ar įsidarbindami įstaigoje: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, el. pašto adresas, telefono nr. , duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pvz., paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų nr., sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai, registruodamiesi ir užsakydami paslaugas.
3.2. Jūsų asmens duomenys įstaigoje yra saugomi visu bendradarbiavimo laikotarpiu ir ne ilgiau, negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi.

4Kokiems tikslams įstaigoje tvarkomi asmeniniai duomenys?

4.1. Paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui.
4.2. Buhalterinių dokumentų tvarkymui.
4.3. Susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo.
4.4. Pažymų ir pažymėjimų išrašymui.
4.5. Tiesioginės rinkodaros tikslais, tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus.

5Kaip vykdomas Jūsų asmens duomenų tvarkymas?

5.1. Duomenų tvarkymas vykdomas tik teisėtais būdais, skaidriai ir sąžiningai, aiškiai apibrėžtais teisėtais ir būtinais tikslais dėl kurių jie tvarkomi.
5.2.Taikomas duomenų kiekio mažinimo, tikslumo, vientisumo ir konfidencialumo principas.
5.3. Taikomos atitinkamos techninės ir organizacinės priemonės, kad būtų užtikrintas asmens duomenų saugumas dėl neteisėto jų panaudojimo, tvarkymo, praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo.
5.4. Ypatinga apsauga taikoma vaikų asmens duomenų naudojimui. Tokių duomenų tvarkymą vykdome tik gavus tėvų arba teisėtų atstovų sutikimą, pasirašant paslaugų teikimo sutartį ir prašymą.

6Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?

6.1. Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti, kad būtų papildyti arba ištrinti: jeigu jie nebereikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo renkami,
jeigu Jūs atšaukiate sutikimą ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis,
jeigu asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai ir kitais Reglamente numatytais pagrindais.
6.2. Galite reikalauti, kad įmonė apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą.
6.3. Galite gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos pateikėte įmonei ir paprašyti perkelti juos kitam duomenų valdytojui.
6.4. Galite nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi tam tikrose srityse (pvz. dėl tiesioginės rinkodaros ar kt.).
6.5. Jeigu Jūsų, kaip duomenų subjektų teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. (Daugiau informacijos šiuo klausimu rasite https://www.ada.lt).

7Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais?

7.1. Tik turėdami Jūsų išankstinį sutikimą ir vadovaudamiesi ERĮ, ADTAĮ bei Reglamento nuostatomis, mes Jums siųsime informaciją el. paštu arba sms žinute ir teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės.
7.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.
7.3. Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki Jūsų atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

8Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?

8.1. Įmonės darbuotojams, kuriems būtina prieiga prie Jūsų asmens duomenų dėl savo pareigų atlikimo, įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimų.
8.2. Įstaiga gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie įstaigai teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Įstaigos vardu ir Įstaigos ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kai tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.
8.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
8.4. Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami ir atsakant į oficialius teisėtus valstybės institucijų bei teismų prašymus.